Tổng quát tình hình kinh tế Việt Nam năm 2019 – Những con số…

Năm 2019 là một năm với hàng loạt các biến động. Trong đó, chiến tranh thương mại Mỹ – Trung là một trong những sự kiện gây ảnh hưởng nhiều nhất đến nền kinh tế thế giới, tuy nhiên đối với Việt Nam năm 2019, nó vừa là thách thức vừa là cơ hội. Cùng nhìn lại những con số ấn tượng về kinh tế Việt Nam năm 2019: